DAY 16 - Your favourite Olympian?

Apollo.

 theme